Alapító okirat

DÉL-MAGYARORSZÁGI

Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Szeged

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT

I.

Az alább felsorolt alapítók közös akarattal úgy határoztak, hogy közérdekű célra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/§-a alapján Gyermek és Ifjúsági Alapítványt hoznak létre.

Az alapítvány nyitott, céljai és feladata teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, amely illetőleg aki a közös célok eléréséért munkálkodik.

Az alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

Az alapítvány típusa: magánalapítvány. Az alapítvány jogi személy, feladatait önállóan valósítja meg.

 II.

Alapítók

 1. Csongrád Megyei Tanács jogutóda a Csongrád Megyei Önkormányzat  Szeged, Rákóczi tér 2.
 2. Evangélikus Egyházközösség  Szeged, Tisza L. krt. 16.
 3. Fiatal Demokraták Szövetsége jogutóda FIDESZ-Magyar Polgári Párt Budapest, Lendvai u. 28.
 4. Ifjúsági Demokrata Fórum Budapest, Bem tér 3.
 5. Körgát Klub Szeged, Lomnici u. 41.
 6. Magyar Cserkész Szövetség Budapest, Tömörkény u. 3/b
 1. Magyar Úttörők Szövetsége Szeged Városi Vezetősége Szeged, Kossuth L. sgt. 117.
 1. Szeged-Csanádi Egyházmegyei Püspöki Hatóság Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
 1. Szegedi Diákok és Pedagógusok Szövetsége Szeged, Takaréktár u. 2.
 1. Duna Befektetési és Forgalmi Bank felszámolás alatt Felszámoló: 1054 Budapest, Szemere u. 19.

Az alapítók közül jogutód nélkül megszűnt szervezetek:

 1. Szegedi Fiatalok Szövetsége Szeged, Komócsin tér 1.
 2. Szegedi Sportolói Ifjúsági Szövetség Szeged, Dózsa u. 2.
 3. Demokratikus Ifjúsági Szervezetek Uniója Szeged, Tisza L. krt. 2-4.
 4. Szegedi Dolgozók Ifjúsági Szövetsége Szeged, Komócsin tér 1.
 5. VIDIA Kereskedőház Rt. 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12.

Az alapítók vagyoni hozzájárulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

III.

Az alapítvány neve

DÉL-MAGYARORSZÁGI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY

(DMGYIA)

IV.

Az alapítvány székhelye

6726 Szeged, Fürj u. 92/b.

V.

Az alapítvány célja:

A Csongrád megye területén élő fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésnek szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése.

Az alapítvány többek között közreműködik a fiatal korosztályok szabadidejének eltöltéséhez szükséges jobb feltételek megteremtésében, támogatja a kedvezményes ifjúsági turizmust, a nemzetközi, szakmai és jószolgálati cserekapcsolatokat, előmozdítja a népek egymáshoz való közeledését. Az alapítvány hozzájárul a gyermek és ifjúság ismeretének, az ifjúság önismeretének fejlődéséhez.

 

Az alapítvány működése során célja megvalósítása érdekében:

– gazdálkodik vagyonával,

– együttműködik a helyi célú alapítványokkal, a helyi önkormányzatokkal,

és más hasonló célú intézményekkel,

– kapcsolatot tart hasonló külföldi alapítványokkal, intézményekkel.

 

VII.

Az alapítvány közhasznúsága

Az alapítvány közhasznú szervezet.

–     közvetlen politikai tevékenységet nem folytat

 • szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt pártpolitikai  tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei fővárosi, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat.
 • nem haszonérdekeltségű, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak  megvalósítása  érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez
 • gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

Az alapítvány legfőbb szervének és annak nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerveinek ülései nyilvánosak.

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, előzetes időpont egyeztetés  után, bárki betekinthet. Ezeket a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztik.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

 1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 1. kulturális tevékenység,
 1. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 1. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (1997. évi CLVI. Törvény 26 § 4, 5, 10, 13. pontja alapján).

VIII.

Az alapítvány szervezete

 1. Kuratórium
 2. Felügyelő Bizottság
 3. Elnök
 4. Titkár
 5. Bizottságok
 6. A Kuratórium

Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a 11 fős kuratórium. A kuratórium tagjait Csongrád Megye gyermek és ifjúsági, vagy kifejezetten ilyen érdekeket képviselő társadalmi szervezeteinek képviselőiből és közmegbecsülésnek örvendő, elismert személyek közül kell választani.

A kuratórium tagjait határozatlan időre jelölik ki az alapítók.

A kuratórium felelőssége az alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.

A kuratórium tagjai a tőlük elvárható gondossággal befolyásmentes, szakmai kritériumok alkalmazásával látják el feladataikat, az alapítvány céljainak mindenekelőtt való maradéktalan érvényesítésével. A kuratórium feladatainak ellátásához irodát üzemeltethet.

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 3 ülést tart.

A kuratórium határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele jelen van.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának megalkotása,

– döntés a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról,

– az alapítvány éves beszámolójának gazdálkodási tervének, mérlegének és közhasznúsági jelentésnekaz elfogadása.

A szervezeti és működési szabályzat további jogköröket utalhat a kuratórium kizárólagos hatáskörébe.

Fenti három hatáskörben a döntéshozatalhoz legalább 6, de az alapítvány tulajdonában lévő ingatlan, vagy annak bármely részének elidegenítéséhez 11 igen szavazat szükséges. Minden más kérdésben, ha a szervezeti és működési szabályzat nem tesz további kivételt a kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén nincs döntés..

A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratóriumi üléseket a napirend megjelölésével az elnök írásban hívja össze. A kuratóriumi ülés helyét, idejét és napirendjét az ülések előtt 8 nappal, rendkívüli esetben 3 nappal köteles közzétenni.

A kuratórium döntéseiről olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a döntés időpontját, hatályát,  a döntést támogatók és ellenzők számarányát és ha lehetséges személyét. A kuratórium döntéseit az érintettekkel az elnök köteles írásban közölni.. A kuratórium döntései nyilvánosak, melyek a székhelyén lévő hirdetőtáblára kerülnek kifüggesztésre 30 napra. Ezen kívül a döntéseket, az ülés összehívását, annak idejét, helyét és időpontját az interneten is közzé kell tenni.

Az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán

– az alapítvány működésével kapcsolatos iratok folyamatosan,

– rendezvény, tábor előtt 30 nappal,

– pályázat feltételeiről a pályázat elbírálása előtt 60 nappal,

– az alapítvány beszámolója, közhasznúsági jelentése, gazdálkodási terve és mérlege 60 napra kifüggesztésre kerülnek..

A kuratórium tagjainak névsorát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 1. A Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság az alapítók által 5 évremegbízott egy elnökből és két tagból álló szerv, amely ellenőrzi a szervezet működését és gazdálkodását.

A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

– a szervezet működése során olyan jogszabálysértést vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

– a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a kuratórium ülésén. A felügyelő bizottság véleményezi az alapítvány mérlegét, beszámolóját, költségvetési tervét. Pénzügyi, gazdasági kérdésekben a kuratórium tisztségviselőitől adatokat, információkat kérhet. Ellenőrzést folytathat az alapítvány könyvelésében, betekinthet az alapítvány irataiba, azokat megvizsgálhatja. Jogellenes állapot fenntartása esetén az ügyészséghez fordulhat. A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik. A bizottságot az elnök hívja össze. A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a kuratórium elnöke és a könyvelőiroda vezetője.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Üléseiről köteles jegyzőkönyvet készíteni.

A felügyelő bizottság működésének részletes szabályait az ügyrendje tartalmazza.

Tagjainak névsorát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 1. Az Elnök

Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli.

Az elnök köteles az éves beszámolóval együtt közhasznúsági jelentést is készíteni,- vagy készíttetni  a titkárral s azt  jóváhagyásra a kuratórium elé terjeszteni.

A közhasznúsági jelentés  tartalmazza

 • számviteli beszámolót
 • a költségvetési támogatás felhasználását
 • a vagyon felhasználásával  kapcsolatos kimutatást
 • a cél szerinti juttatások  kimutatását
 • a központi költségvetési  szervtől, az elkülönített  állami pénzalaptól , a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési  önkormányzatok társulásától,   és mindezek szerveitől  kapott támogatások  mértékét
 • a közhasznú  szervezet vezető  tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékét, illetve összegeit
 • a közhasznú  tevékenységről  szóló rövid tartalmi beszámolót

Az alapítvány  közhasznúsági jelentésébe, a közhasznúsággal  kapcsolatos  iratokba  bárki betekinthet, arról-saját költségére – másolatot készíthet.

A közhasznú szervezet köteles  a közhasznúsági jelentését  a tárgyévet követő évben, legkésőbb  június 30-áig saját honlapján ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára  elérhető módon – helyi sajtó- közzétenni.

 1. A Titkár

A titkárt szükség esetén a kuratórium alkalmazza, aki a kuratórium határozatai és az elnök utasításai szerint intézi az alapítvány ügyeit.

 1. Bizottságok

A kuratórium a nem kizárólagos hatáskörébe utalt feladatainak megoldására bizottságokat hozhat létre, azok munkájába külső szakértőket vonhat be és működését szabályozhatja.

 1. Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b.), élettársa –továbbiakban együtt hozzátartozó – a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében, a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

Nem lehet a kuratórium elnöke aki:

 • a Felügyelő bizottság tagja
 • aki az alapítvánnyal megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban –pl. alkalmazásban áll
 • az alapítvány célja szerinti juttatásban részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül  igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, az alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást
 • a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, és a közhasznú szervezet megszűnését követően két év még nem telt el.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy

– aki a kuratórium elnöke vagy tagja,

– aki az alapítvánnyal megbízáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egy jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

– aki az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül –kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az alapító okiratnak megfelelő  cél szerinti juttatást

– aki fenti személyek hozzátartozója,

– aki az alapítóval munkaviszonyban vagy alkalmazotti jogviszonyban áll.

IX.

Az alapítvány képviselete, vagyona és a bankszámla feletti rendelkezés módja

Az alapítványt az elnök önállóan, az alapítók által kijelölt két kuratóriumi tag (2.sz. melléklet) együttesen képviseli és aláírásra is ugyanilyen módon fentiek jogosultak. Ez utóbbiak az elnök 15 napon túli akadályoztatása esetén járnak el.

Az alapítvány vagyona az alapításkor 414.600,- Ft, azaz Négyszáztizennégyezer hatszáz forint, továbbá az alapítvány tulajdonában lévő Szeged, Fürj u. 92/b. számú ingatlan.

Az alapítvány számlaszámai:

11100403-19081609-10000001

11100403-19081609-11000004

Bankszámla feletti rendelkezési jog:

A bankszámlák feletti rendelkezési jogot az elnök és a két másik képviseletre jogosult kuratóriumi tag közül valamelyikük együttesen gyakorolja, úgyhogy az érvényességhez Sütöri László és Korom István, vagy Sütöri László és Farkas Tibor együttes aláírása szükséges.

X.

Az alapítvány gazdálkodása

Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.

Az alapítvány gazdálkodását a hatályos törvények és jogszabályok alapján végzi.

A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől – a normatív  támogatás kivételével-  csak írásbeli  szerződés alapján  részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni  a támogatással való elszámolás feltételeit  és módját.

A fentiek szerint  igénybe vehető  támogatási  lehetőségeket, azok mértékét  és feltételeit a sajtó útján  nyilvánosságra kell hozni.

A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti  juttatások bárki  által megismerhetők.

A közhasznú szervezet  a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek  hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül  igénybe vehető szolgáltatások kivételével –cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében:

a, pályázat útján nyújthat támogatást, ösztöndíjat, juttatást,

b, alapítványi díjat alapíthat, azon gyermekekért, fiatalokért végzett értékes munkák elismerésére, amelyek jelentős szellemi, elméleti vagy gyakorlati eredményt hozhatnak.

c, saját rendezvényeket és táborokat szervezhet.

Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a piaci áron kell nyilvántartásba venni.

XI.

Az alapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén a tiszta vagyonát a Csongrád Megyei Gyermek és Ifjúságvédő Intézetnek ajánlja fel, mely azt köteles gyermek és ifjúsági célokra felhasználni.

Az alapítvány a közhasznú  jogállás  megszűnésekor  köteles az esedékes  köztartozásait  közszolgáltatásait rendezni, ilyen ellátásra irányuló kötelezettségeit időarányosan  teljesíteni.

Az alapítvány 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a közhasznú szervezet működése az erre vonatkozó tv. 4-5§-ban foglalt feltételeknek nem felel meg.,

XII.

Jelen alapító okiratban és a kuratórium által megalkotandó szervezeti és működési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, illetőleg az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos rendelkezések az irányadóak.

 

XIII.

Az alapítók az ezen alapító okirattal létrehozott Dél-Magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítványt az elnök és a kuratórium rendelkezésére bocsátják és az okiratot mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták.

Az alapítvány alapítva:                      1990. május 29.

Az alapító okirat módosítva:              1996. június 10., 1996. február 15. és 1999. május 25.

 

 

………………………………………………

Csongrád Megyei Önkormányzat

…………………………………………….

Evangélikus Egyházközösség

…………………………………………..

FIDESZ-Magyar Polgári Párt

…………………………………………..

Ifjúsági Demokrata Fórum

…………………………………………..

Körgát Klub

…………………………………………….

Magyar Cserkész Szövetség

……………………………………………

MÚSZ Szeged Városi Vezetősége

…………………………………………….

Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Hatóság

……………………………………………

Szegedi Diákok és Pedagógusok Szövetsége

……………………………………………..

Duna Befektetési és Forgalmi felszámolója Dr. Répássy Péter

 

Szeged, 2006. május 12.

 

 1. sz. melléklet

Az Alapítók vagyoni hozzájárulása

 

  Csongrád Megyei Tanács 100.000,- Ft
  Demokratikus Ifjúsági Szervezetek Uniója 5.000,- Ft
  Duna Befektetési és Forgalmi Bank Rt. 100.000,- Ft
  Evangélikus Egyházközösség 1.000,- Ft
  Fiatal Demokraták Szövetsége 1.000,- Ft
  Ifjúsági Demokrata Fórum 1.000,- Ft
  Szeged-Csanád Egyházmegyei Püspöki Hatóság 2.000,- Ft
  Körgát Klub 1.000,- Ft
  Magyar Cserkész Szövetség 1.000,- Ft
  Magyar Úttörők Szövetsége Szeged Városi Vezetősége 1.000,- Ft
  Szegedi Diákok és Pedagógusok Szövetsége 5.000,- Ft
  Szegedi Dolgozók Ifjúsági Szövetsége 5.000,- Ft
  Szegedi Fiatalok Szövetsége 5.000,- Ft
  Szegedi Sportolói Ifjúsági Szövetség 5.000,- Ft
  VIDÍA Kereskedőház Rt. 50.000,- Ft

 

 1. sz. melléklet

A kuratórium névsora:

 

1. Balogh László (határozatlan időre)
2. Dr. Budai Géza (határozatlan időre)
3. Farkas Tibor (határozatlan időre)
4. Kerekes Lászlóné (határozatlan időre)
5. Korom István (határozatlan időre)
6. Dr. Laluskáné Ritz Judit (határozatlan időre)
7. Sütöri László (határozatlan időre)
8. Dr. Szondi Ildikó (határozatlan időre)
9. Dr. Laurinyecz Mihály (határozatlan időre)
10. Árpádfalvi Edina (határozatlan időre)
11. Dr. Gyimesi László (2007. 01. 01-től – 2011.12.31-ig)

 

A kuratórium elnöke:

Sütöri László

Aláírásra jogosultak még:

 1. Korom István
 2. Farkas Tibor

A felügyelő bizottság tagjai:

 1. Dr. Kónya Sándor    elnök
 2. Dr. Rákos Tibor        tag
 3. Dr. Gonda János      tag     (2007. 01. 01-től – 2011.12.31-ig)